Kolme keskeistä tavoitettamme kirkolliskokouksessa

Keskushallinnon organisaation muokkaaminen kevyemmäksi ja joustavammaksi vastaamaan muut-tuvan ja kristillisistä arvoista etääntyvän toimintaympäristön haasteisiin. Vapautuvien resursseja kohdentaminen hiippakuntien seurakuntia tukevaan työhön ja seurakunnissa tapahtuvaan perustyöhön.

Kirkolliskokouksen työskentelyn kehittäminen rajoittamalla usein seurakuntienkin päätösvallassa olevien toiminnallisten aloitteiden käsittelyä ja keskittyminen lainsäädännölliseen työskentelyyn. Lainsäädännön kehittäminen tukemaan ja selkiyttämään seurakuntien, hiippakuntien ja kirkossa toimivien kristillisten järjestöjen ja herätysliikkeiden verkostoa osana kirkkoa ja sen mission toteut-tajina

Kirkon autonomisen aseman mahdollistama oman lainsäädännön säilyminen tunnustuksen mukai-sena oppiin liittyvissä kysymyksissä muuttuvan toimintaympäristön tuoman paineen keskellä.