Kolme keskeistä tavoitettamme kirkolliskokouksessa

Keskushallinnon organisaation muokkaaminen kevyemmäksi ja joustavammaksi vastaamaan muut-tuvan ja kristillisistä arvoista etääntyvän toimintaympäristön haasteisiin. Vapautuvien resursseja kohdentaminen hiippakuntien seurakuntia tukevaan työhön ja seurakunnissa tapahtuvaan perustyöhön.

Kirkolliskokouksen työskentelyn kehittäminen rajoittamalla usein seurakuntienkin päätösvallassa olevien toiminnallisten aloitteiden käsittelyä ja keskittyminen lainsäädännölliseen työskentelyyn. Lainsäädännön kehittäminen tukemaan ja selkiyttämään seurakuntien, hiippakuntien ja kirkossa toimivien kristillisten järjestöjen ja herätysliikkeiden verkostoa osana kirkkoa ja sen mission toteut-tajina

Kirkon autonomisen aseman mahdollistama oman lainsäädännön säilyminen tunnustuksen mukai-sena oppiin liittyvissä kysymyksissä muuttuvan toimintaympäristön tuoman paineen keskellä.

Vaaliohjelmamme kirkolliskokous- ja hiippakuntavaltuustovaaleissa 2020

Nostot

Rakennamme Kristuksen kirkkoa sekä Raamatun ja luterilaisen tunnustuksen pohjalta toimivaa seurakuntaa, joka kutsuu ihmisiä Jumalan yhteyteen

Tavoitteenamme on

– keventää ja joustavoittaa kirkon keskushallintoa ja kohdentaa resursseja seurakunnissa tapahtuvaan perustyöhön

– mahdollistaa hiippakunnille riittävät mahdollisuudet tukea seurakuntia vähenevien resurssien ja kristillisistä arvoista etääntyvän toimintaympäristömme haasteissa

– luoda edellytyksiä perustehtävää tukevalle ja resursseja säästävälle yhteistyölle sekä seurakuntien kesken että kirkollisten järjestöjen kanssa

– tukea positiivista uskonnonvapautta

– tukea kristillistä kasvatusta kodeissa ja kouluissa

– perinteisen naisen ja miehen välisen avioliittonäkemyksen säilyminen kirkon opetuksessa ja toimituksissa

– edistää seurakuntalaisten mahdollisuutta osallistua toimintaan ja suunnitteluun omien lahjojensa ja taitojensa mukaan

Kirkolliskokous- ja hiippakuntavaltuustovaalit 2016

Ohjelma

Rakennamme Raamatun ja luterilaisen tunnustuksen pohjalta toimivaa seurakuntaa ja kirkkoa, joka

 • kutsuu ihmisiä kolmiyhteisen Jumalan yhteyteen,
 • rakentaa elämän eväitä antavaa yhteisöllisyyttä,
 • huolehtii hyvin diakonia- ja lähetystehtävästään sekä
 • rohkaisee kantamaan vastuuta lähimmäisistä ja luomakunnasta.

Tavoitteenamme on mm.

 • keventää ja joustavoittaa kirkon organisaatiota ja hallintoa resurssien kohdentamiseksi seurakunnissa tapahtuvaan perustyöhön
 • keventää kirkkolakia ja uudistaa kirkon omassa päätösvallassa olevaa kirkkojärjestystä
 • luoda edellytyksiä sekä seurakuntien keskinäiselle että seurakuntien ja kirkollisten järjestöjen resursseja säästäville perustehtävää tukevalle yhteistyölle
 • tukea positiivista uskonnonvapautta
 • tukea kristillistä kasvatusta kodeissa ja kouluissa
 • perinteisen avioliittonäkemyksen säilyminen kirkon opetuksessa ja toimituksissa
 • että seurakuntalaisilla on mahdollisuus osallistua heidän lahjojensa ja taitojensa mukaiseen toimintaan ja sen suunnitteluun työntekijöiden kanssa ja rinnalla
 • rikas ja moni-ilmeinen seurakuntalaisia yhteen kokoava, toimintaympäristönsä ”näköinen” seurakuntatyö.